Foto zákazníka
SOFA Dog Wear

Kasper

Whippet
majitel: Johannes Kropf
V akci

Gabriel

Lehká softshellová bunda pro chrty s lepenými švy
Původní cena: od 1180 CZK
Sleva
40%
708 CZK

Garp

Zateplená pláštěnka pro chladné deštové dny
Původní cena: od 1290 CZK
Sleva
40%
774 CZK

Quinto FORTE

Termo tílko - teplé, nová verze
Původní cena: od 540 CZK
Sleva
50%
270 CZK

Zoe

Pláštěnka s podšívkou s bambusovým vláknem
Původní cena: od 770 CZK
Sleva
40%
462 CZK

Anubis

Luxusní a velmi teplá bunda vhodná pro chrty a středomořská plemena
Původní cena: od 1720 CZK
Sleva
50%
860 CZK
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti SOFA Dog Wear PRODUCTION, s.r.o., IČ 03841421, DIČ CZ03841421, se sídlem Čistovická 1700/62, Řepy, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 237635 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě nebo v souvislosti s mezi nimi uzavřenou kupní smlouvou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.


2. POJMY

2.1 PRODÁVAJÍCÍ. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti a která dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

2.2 SPOTŘEBITEL. Spotřebitel je kupující, který nakupuje zboží nebo užívá služby a nejedná přitom v rámci své podnikatelské činnosti a ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.


3. OBJEDNÁVKA

Kupující může objednávat zboží bez registrace nebo s registrací v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách www.sofadogwear.eu nebo www.sofadogwear.de. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že si je vědom, že vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro strany závazné, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

 

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1 Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky na základě nabídky uvedené na webové stránce prodávajícího www.sofadogwear.eu nebo www.sofadogwear.de. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

4.2 Znění kupní smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím. Smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém a německém jazyce.

 

5. CENY, DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBY

5.1 Uvedené ceny zboží i poštovného jsou konečné ceny včetně toho času platné výše daně z přidané hodnoty (DPH). Cena zboží v internetovém obchodě a cena v kamenném obchodě nebo v prodejním stánku se může lišit. V případě vyčerpání zásob bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a bude mu umožněno sdělit prodávajícímu, zda požaduje dodání náhradního zboží či zrušení objednávky.

5.2 Cena dopravy je uvedena na webových stránkách www.sofadogwear.eu, a je pevně stanovena pro Českou republiku (CPOST, PPL), pro Slovenskou republiku (PPL) a Německo (PPL). Pro státy mimo České republiky, Slovenské republiky a Německa bude cena dopravy kalkulována individuálně. Doprava zboží je možná těmito způsoby:

- PPL (Česká republika, Slovenská republika, Německo)

- Česká pošta (služba „Balík do ruky“ pro Českou republiku nebo pro ostatní země „Priority“; služba „Doporučený balíček nebo Cenný balík“ pro Českou republiku nebo pro ostatní země "Economy")

- Osobní odběr (v naší prodejně nebo na prodejním stánku SDW)

5.3 Při výměně zboží za jiné, včetně výměně velikosti, hradí kupující v plné výši poštovné za zaslání měněného zboží zpět prodávajícímu a v plné výši i poštovné za vyměněné zboží k němu.

5.4 Objednané zboží, které je skladem, bude expedováno do 3 dnů po provedení objednávky v případě platby na dobírku a do 3 dnů po obdržení platby v případě platby převodem či kartou. Pokud není možné tento termín dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován.

5.5 Zboží lze uhradit:

- Dobírkou (pouze Česká republika)

- Bankovním převodem (pouze Česká republika a pouze v CZK)

- Prostřednictvím služby Paypal

- Kartou prostřednictvím platební brány e-shopu

- V hotovosti nebo kartou při osobním odběru

Upozorňujeme, že objednávky ze zemí mimo Českou republiku je možné hradit pouze v EUR nebo USD.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů s tím, že projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2 Pokud ke zboží není přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový (pokladní) doklad. K uplatnění reklamace slouží reklamační protokol umístěný zde.

6.3 Odebírá-li kupující zboží osobně na prodejně, okamžik převzetí zboží je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jinak nebezpečí škody na zboží přechází doručením zboží s tím, že kupující nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí kupující na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu kupující informuje prodávajícího. Pokud kupující při převzetí věc neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li na zboží nebo jeho obalu stanovena tato doba delší. Při prodeji použitého spotřebního zboží může být tato doba zkrácena až na dvanáct (12) měsíců. Při uplatnění reklamace v písemné formě uvede kupující přesný popis závady, co požaduje a své kontaktní údaje.

6.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.6 Nároky kupujícího uvedené výše se neuplatní u (a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména v případě mechanického poškození věci kupujícím, prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

6.7 Tento článek se nevztahuje na dárky, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma se zakoupeným zbožím, u dárku nelze uplatnit žádná práva z vad.

6.8 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v dokladu o zakoupení (resp. záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby.

6.9 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Překročení třiceti (30) dní pro vyřízení reklamace je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odmítnutí reklamace prodávajícím je kupující oprávněn požadovat písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.

6.10 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do dvou (2) měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. V případě, že zboží nebude vyzvednuto ani ve lhůtě následujících dvou měsíců, má se za to že kupující zboží jako věc opustil. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Náklady podle § 1924 obč. z. se rozumí ty nejnižší možné.7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Formulář k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde. Upozorňujeme, že není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7.2  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je však povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z možností dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za zboží až po té, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží zpět prodávajícímu včetně řádného zabalení zboží, nese kupující a prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučujeme využít původní obal. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i veškeré dárky poskytnuté mu s tímto zbožím.

7.3 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nebo jeví známky opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 OCHRANAN OSOBÍCH ÚDAJŮ. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na jeho e-mailovou adresu, nesdělí –li prodávajícímu opak.

8.2 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých internetových stránkách www.sofadogwear.eu nebo www.sofadogwear.de.

8.3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávajícího podléhá mezinárodněprávní ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, zejména práv k ochranným známkám a dále ochraně autorských práv a bere na vědomí, že není oprávněn zboží prodávajícího kopírovat nebo užívat jej či ochranné známky, kterými je toto zboží označeno, v rozporu s platnými právními předpisy. Porušení práv k duševnímu vlastnictví může být považováno za trestný čin. Veškerá práva za prodávajícího v tomto směru vymáhá advokátní kancelář a porušitel nese náklady s tím spojené.

8.4 ŘEŠENÍ SPORŮ. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1. 8. 2016.

Shop:

SOFA Dog Wear
Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Czech republic
+420 734 493 214
Operator of this e-shop:

SOFA Dog Wear PRODUCTION, s.r.o.
ičo: 03841421
dič: CZ03841421